ორგანიზაციის სტრუქტურა

შესაძლებლობების სწორი მართვა

საბჭოს
წევრი

ძირითადი
წევრი

ასოცირებული
წევრი