ძირითადი მიმართულებები

ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესება

ბიზნეს გარემოსთვის ახალი საკანონმდებლო და არასაკანონმდებლო ინიციატივები;

ბიზნესმენთა და მეწარმეთა იურიდიული და ფინანსური ინტერესების დაცვა;

კორუფციის, ბიუროკრატიის, შევიწროების წინააღმდეგ ბრძოლა და ბიზნეს სექტორში მომუშავეთა შრომითი თუ სხვა ადამიანების უფლებების ადვოკატირება;

ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესება

ბიზნეს გარემოსთვის ახალი საკანონმდებლო და არასაკანონმდებლო ინიციატივები;

ბიზნესმენთა და მეწარმეთა იურიდიული და ფინანსური ინტერესების დაცვა;

კორუფციის, ბიუროკრატიის, შევიწროების წინააღმდეგ ბრძოლა და ბიზნეს სექტორში მომუშავეთა შრომითი თუ სხვა ადამიანების უფლებების ადვოკატირება;

ჩარტერ ქალაქის, გადაზიდვების, საინვესტიციო გარემოს, რეგიონული ბიზნეს და ეკონომიკური ცენტრის პოპულარიზაცია;

საქართველოს საერთაშორისო როლის ზრდა, რეგიონული განვითარებისთვის საჭირო საკითხების წამოწევა - ტურიზმი, ინფრასტრუქტურა, ახალი ურბანიზაცია, ფერმერული მეურნეობა, ექსპორტ-იმპორტი;

თავისუფალი ვაჭრობისა და მისი ბენეფიტების პოპულარიზაცია ევროკავშირთან, ჩინეთთან, ინდოეთთან , აზიურ სახელმწიფოებთან და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან.

საქართველო, როგორც რეგიონული ჰაბი

ჩარტერ ქალაქის, გადაზიდვების, საინვესტიციო გარემოს, რეგიონული ბიზნეს და ეკონომიკური ცენტრის პოპულარიზაცია;

საქართველოს საერთაშორისო როლის ზრდა, რეგიონული განვითარებისთვის საჭირო საკითხების წამოწევა - ტურიზმი, ინფრასტრუქტურა, ახალი ურბანიზაცია, ფერმერული მეურნეობა, ექსპორტ-იმპორტი;

თავისუფალი ვაჭრობისა და მისი ბენეფიტების პოპულარიზაცია ევროკავშირთან, ჩინეთთან, ინდოეთთან , აზიურ სახელმწიფოებთან და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან.

საქართველო, როგორც რეგიონული ჰაბი

განათლების როლი ბიზნესის განვითარებაში

ანალიტიკურ და საგანმანათლებლო პროექტებზე მუშაობა;

სამოქალაქო საზოგადოების მხარდაჭერა თავისუფლებისთვის ბრძოლის საკითხებში;

მწვანე კამპანიის წარმოება და ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის პოპულარიზაცია;

განათლების როლი ბიზნესის განვითარებაში

ანალიტიკურ და საგანმანათლებლო პროექტებზე მუშაობა;

სამოქალაქო საზოგადოების მხარდაჭერა თავისუფლებისთვის ბრძოლის საკითხებში;

მწვანე კამპანიის წარმოება და ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის პოპულარიზაცია;