პაკეტური შეთავაზებები

საბჭოს წევრი ძირითადი წევრი ასოცირებული წევრი
ასოციაციის მართვა-გამგეობაში მონაწილეობა

V

ბიზნესინტერაქტივის დაგეგმვა განხორციელება

კომუნიკაცია | ვიზიტები| ინფორმაციის მიმოცვლა

V

V

ბიზნეს კავშირების გამყარება

ლობიზმი | პერსონალური შეხვედრები | მედიაცია

V

V

საგრანტო და საინვესტიციო პროექტებში მხარდაჭერა

V

V

PR საქმიანობაში ჩართულობა | კონსულტაცია

V

V

პერსონალური მასტერკლასები | თვითპრეზენტაცია

V

V

ორგანიზაციის განვითარების ხელშეწყობა

მენეჯმენტი | სტრატეგიული მართვა

V

V

უფასო იურიდიული კონსულტაცია

V

V

V

ტრიბუნა

მედია მხარდაჭერა | პრობლემის აქტუალიზაცია

V

V

V

დაცვა

კორუფცია | ბიუროკრატია | შევიწროება | რეკეტი

V

V

V

სოციალური აქტივობები

V

V

V